Uchwała Nr 181/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2021 r. dotycząca ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzająca „akademie praktyczne”