Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.

Rada działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Organizację i sposób działania Rady, jej organy oraz ich kompetencje określa statut uchwalony przez Radę na posiedzeniu plenarnym.

Rada w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości.

Rada współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa.

Organy władzy publicznej zasięgają opinii Rady w sprawach:
1) zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami oraz w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej;
2) projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki;
3) projektów aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Rada wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek n aukowych i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki oraz innych ministrów.

Uchwały i stanowiska


pokaż wszystkie dokumenty

08.10.2020. | 120 min.

Kształcenie w czasie pandemii

prof. Józef Lubacz, prof. Krystyna Bartol, prof. Andrzej Kraśniewski

Debata na temat wyzwań dotyczących kształcenia w czasie pandemii odbyła się 08.10.20r. Poruszone zostały kwestie związane z jakością kształcenia, nauczaniem zdalnym, relacjami międzyludzmiki i tradycjami akademickimi. Wstępem do dyskusji była prezentacja przygotowana przez prof. Józefa Lubacza, prof. Krystynę Bartol i prof. Andrzeja Kraśniewskiego. W debacie poza członkami Rady Głównej uczestniczyło wielu gości.

Zachęcamy Państwa do odsłuchania nagrania!

0:00

0:00

Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonuje Komisja Dyscyplinarna, która ustawowo umocowana jestdo orzekania w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiająceobowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.

Komisja orzeka w II instacji, bedąc organem odwoławczym w stosunku do orzeczeń wydanyh przez komije dyscyplinarnedziałające w jednostkach szkonictwa wyższego lub komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra ds. szkolnictwa wyższego,jak również w niektórych ustawowo okreslonych przypadkach jako organ I instancji.

dowiedz się więcej