Uchwała nr 115/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie postulatów dotyczących wyodrębnienia nowych dyscyplin naukowych

20 marca 2024

Uchwała nr 114/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2024 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

20 marca 2024

Uchwała Nr 113/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2024 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

20 marca 2024

Uchwała nr 112/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2024 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

20 marca 2024

Uchwała Nr 111/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2024 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”

20 marca 2024

Uchwała Nr 110/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2024 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

27 lutego 2024

Uchwała Nr 109/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2024 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

16 lutego 2024

Uchwała Nr 108/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2024 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

12 lutego 2024

Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2023

23 stycznia 2024

Uchwała Nr 107/2024 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2024

23 stycznia 2024