Stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 12 maja 2023 roku w sprawie wsparcia finansowego dla polskich uczelni uczestniczących w Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich

18 maja 2023

Uchwała Nr 71/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2023 r. dotycząca projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie

11 maja 2023

Uchwała Nr 70/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych

11 maja 2023

Uchwała Nr 69/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

11 maja 2023

Uchwała nr 68/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2023 r. dotycząca Sprawozdania z działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za rok 2022

11 maja 2023

Uchwała Nr 67/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Sprawozdania z ewaluacji działalności NCN w 2022 r.

11 maja 2023

Uchwała Nr 66/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2022 r.

11 maja 2023

Uchwała Nr 65/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14 kwietnia 2023

Uchwała Nr 64/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2023 r. dotycząca włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem metod wzmacniających zasoby wewnętrzne i zewnętrzne

14 kwietnia 2023

Uchwała Nr 63/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

14 kwietnia 2023