Uchwała Nr 89/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2023 r. dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki 1. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności 2. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe 3. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 4. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

15 września 2023

Uchwała Nr 88/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

8 września 2023

Uchwała Nr 87/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

30 sierpnia 2023

Uchwała Nr 86/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

30 sierpnia 2023

Uchwała Nr 85/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

16 sierpnia 2023

Uchwała Nr 84/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

14 sierpnia 2023

Uchwała Nr 83/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

10 sierpnia 2023

Uchwała Nr 82/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zarządzaniu danymi

3 sierpnia 2023

Uchwała Nr 81/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2023 r. dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3 sierpnia 2023

Uchwała Nr 80/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw

1 sierpnia 2023