Rada działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz swojego Statutu.

Organizację i sposób działania Rady, jej organy oraz ich kompetencje określa statut uchwalony przez Radę na posiedzeniu plenarnym.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego używa znaku graficznego.

Uzyskała go dzięki uprzejmości prof. Henryka Chylińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest jego autorem.

Logo przedstawia grupę osób pracującą w przestrzeni między otwartymi książkami i oddziałującą na otoczenie (co obrazuje wybiegająca na zewnątrz książka w prawym górnym rogu).

Skład osobowy


dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

Wydział Nauk Humanistycznych PAN

Wiceprzewodnicząca RGNiSW

prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wiceprzewodniczący RGNiSW

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

członek Prezydium

Przewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych

prof. dr hab. Krzysztof Diks

Uniwersytet Warszawski

członek Prezydium

Przewodniczący Komisji Kształcenia

dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

mgr inż. Paulina Góra

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

członek Prezydium

Katarzyna Jedlińska

Uniwersytet Jagielloński

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

członek Prezydium

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

członek Prezydium

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

członek Prezydium

Przewodnicząca Komisji Nauki

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Politechnika Warszawska

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Władysław Wiktor

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

członek Prezydium

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

dr inż. Karol Zielonka

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

członek Prezydium

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

członek Prezydium

prof. dr hab. Tomasz Bączek

Gdański Uniwersytet Medyczny

mgr Kamil Bonas

Uniwersytet Warszawski

Parlament Studentów RP

Elżbieta Chodzyńska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Forum Związków Zawodowych

prof. dr hab. Anna Czarnecka

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Akademia Młodych Uczonych

prof. dr hab. Andrzej Fal

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Maciej Korab

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Parlament Studentów RP

prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

Gdański Uniwersytet Medyczny

PAN

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

mgr inż. Karolina Różaniecka

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Instytut Ochrony Roślin – PIB

prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jacek Witkoś

Uniwersytet im. Adama Mikiewicza w Poznaniu

Piotr Zaremba

Uniwersytet Szczeciński

Parlament Studentów RP

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Uniwersytet Warszawski

dyscyplina

Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Wydział Nauk Medycznych PAN Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Jakub Bakonyi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr inż. Bogusław Dołęga

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

dyscyplina

członek Prezydium Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

dyscyplina

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Hazubska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

dyscyplina

członek Prezydium

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Uniwersytet Warszawski

dyscyplina

Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Wydział Nauk Medycznych PAN Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Jakub Bakonyi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr inż. Bogusław Dołęga

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

dyscyplina

członek Prezydium Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

dyscyplina

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Hazubska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

dyscyplina

członek Prezydium

prof. Bronisław Marciniak

Przewodniczący RGNiSW

prof. Szczepan Biliński

Wiceprzewodniczący RGNiSW

prof. Wiesław Banyś

prof. Andrzej Bartoszewicz

prof. Grażyna Borkowska

prof. Grzegorz Chałasiński

prof. Anna Chrobok

prof. Danuta Ciechańska

prof. Krzysztof Kochanek

prof. Marek Konarzewski

prof. Cezary Możeński

prof. Marian Szczerek

prof. Stanisław Winiarczyk

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Uniwersytet Warszawski

dyscyplina

Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Wydział Nauk Medycznych PAN Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Jakub Bakonyi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr inż. Bogusław Dołęga

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

dyscyplina

członek Prezydium Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

dyscyplina

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Hazubska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

dyscyplina

członek Prezydium

prof. Tomasz Szapiro

Przewodniczący

prof. Danuta Ciechańska

Wiceprzewodnicząca

prof. Andrzej Bartoszewicz

członek komisji

prof. Wiesław Banyś

członek komisji

prof. Szczepan Biliński

członek komisji

stud. Marcelina Kościołek

członek komisji

prof. Marcin Krawczyński

członek komisji

prof. Bronisław Marciniak

członek komisji

prof. Stanisław Winiarczyk

członek komisji

Komisje RGNiSW


Zadania Komisji

1) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących nauki;

2) opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

3) opiniowanie spraw dotyczących organizacji i ewaluacji jednostek naukowych;

4) występowanie z inicjatywami dotyczącymi studiów III stopnia i doktorantów;

5) występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru nauki;

6) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Bączek

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Członkowie:
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
prof. dr hab. Anna Czarnecka
prof. dr hab. Krzysztof Diks
dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
mgr inż. Karolina Różaniecka
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
prof. dr hab. Jacek Witkoś
dr inż. Karol Zielonka

Zadania Komisji

1) opiniowanie projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki;

2) opiniowanie zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa;

3) opiniowanie spraw związanych ze środkami na naukę i szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym;

4) opiniowane projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;

5) opiniowanie umów międzynarodowych zawieranych przez RP dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;

6) występowanie z inicjatywami dotyczącymi spraw ekonomicznych i legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

7) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan W. Wiktor

Wiceprzewodniczący: dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ

Członkowie:
mgr Kamil Bonas
mgr Elżbieta Chodzyńska
dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz
prof. dr hab. Andrzej Fal
mgr inż. Karolina Różaniecka
dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM
Piotr Zaremba
dr inż. Karol Zielonka

Zadania Komisji

1) opiniowanie dokumentów dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego oraz innych aktów prawnych przedstawianych przez Ministra Edukacji i Nauki;

4) występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru kształcenia wynikającymi z analiz realizacji procesu kształcenia oraz analiz zatrudnialności absolwentów;

5) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodniczący:
prof. dr hab. Krzysztof Diks

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Członkowie:
mgr Kamil Bonas
mgr inż. Paulina Góra
Maciej Korab
prof. dr hab. Tomasz Miczka
Piotr Zaremba
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Zadania Komisji

1) w porozumieniu z innym Komisjami Rady, opiniowanie dokumentów dotyczących badań naukowych i kształcenia z istotnym kontekstem współpracy międzynarodowej, a w szczególności zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego oraz projektów regulacji dotyczących mobilności i warunków międzynarodowej współpracy pracowników i studentów;

2) przedstawianie propozycji kierunków przedmiotowej współpracy międzynarodowej na szczeblu krajowym i występowanie z inicjatywami regulacji w tym obszarze;

3) informowanie Rady o bieżącej działalności ciał przedstawicielskich i organów publicznych w obszarze międzynarodowej działalności badawczej i kształcenia;

4) przygotowywani opracowań diagnostycznych i analitycznych dotyczących relacji międzynarodowych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego i związanych z nimi działań polskich środowisk akademickich;

5) występowanie z inicjatywami dotyczącymi merytorycznych relacji partnerskich z organizacjami o profilu funkcjonowania zbieżnym z działalnością Rady i prowadzenie współpracy z tymi organizacjami;

6) współpraca w komisjami ds. międzynarodowych utworzonymi w innych ciałach przedstawicielskich środowiska akademickiego;

7) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodnicząca:
dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jacek Witkoś

Członkowie:
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Andrzej Fal
mgr inż. Paulina Góra
Katarzyna Jedlińska
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Maciej Korab
prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska
prof. dr hab. Marek S. Szyndel
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak