Biuletyn Komisji ds. Międzynarodowych RGNiSW

Biuletyn powstał w ramach prac Komisji ds. Międzynarodowych RGNiSW. Komisja działa od 14 stycznia 2021r., Po pracach organizacyjnych, Biuletyn powstał dwa miesiące później. Treści przekazane w biuletynie ukierunkowało jej credo: dla naszych najważniejszych problemów w nauce i szkolnictwie wyższym ważne są też konteksty, a kontekst międzynarodowy jest ważny szczególnie. Biuletyn funkcjonował jak swoista kronika - towarzyszył bieżącym wydarzeniom na scenie międzynarodowej. Świadoma funkcjonowania innych kanałów informowania o scenie międzynarodowej, Komisja uznała lapidarność i regularność za właściwe wymogi w komunikowaniu. Biuletyn ukazywał w perspektywie pracowników nauki, doktorantów i studentów formy działania międzynarodowych zespołów, a w nich konkretnych osób, w tym - docenianych powierzaniem im ważnych ról - prominentnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego. Jesteśmy bowiem obecni na globalnej scenie. Niemniej problemy globalne nas nie omijają i nie będą omijać. Dlatego krótkie, ale informacje Biuletynu opatrzone internetowymi przywołaniami do szerszych opracowań. Informacje te sygnalizowały problemy i rekomendacje płynące z doświadczeń międzynarodowej wspólnoty dojrzałych uczonych, młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Te sygnały pełnić mogą rolę barometru, który pozwala zidentyfikować powstające problemy nauki szkolnictwa wyższego i funkcjonujące w świecie ich rozwiązania, a potem inicjować transformację takich rozwiązań na polskie realia i proponować rekomendacje. Ta kronika licząca 20 numerów kronika jest zarazem propozycją wyjściowego zakresu monitorowania międzynarodowego kontekstu zarówno dla aktorów na scenie nauki i szkolnictwa wyższego jak i otoczenia regulacyjnego.