Uchwała nr 105/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2019 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla studentów uczelni artystycznych za znaczące osiągnięcia