Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zadania:

Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania oraz niezależna od organów władzy publicznej i organów uczelni. Komisja dyscyplinarna samodzielnie ustala stan faktyczny i rozstrzyga zagadnienia prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN (art. 278 ust. 7 ww. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Komisja orzeka w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich.

Zgodnie z art. 278 ust. 1 w zw. z art. 279 ust. 1 pkt b) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji orzeka m.in. Komisja Dyscyplinarna przy Radzie w przypadku nauczyciela akademickiego: w stosunku do którego rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w art. 276 ust. 1 pkt 4–8 ww. ustawy oraz wymienionego w art. 277 ust. 3 ww. ustawy.

Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 142 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) i § 37 rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz. U. poz. 1430) w zw. z art. 257 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.), orzeka w drugiej instancji i rozpoznaje odwołania od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej albo komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a ponadto, zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia z 2014 r., rozpatruje zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, wniesione przez uprawnione osoby.

Podstawa działania:

Zgodnie z art. 278 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komisja Dyscyplinarna pochodzi z wyboru. Tryb wyboru i skład Komisji określa statut RGNiSW. Kadencja Komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

Podstawą funkcjonowania są art. 275 – 306 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegow sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia z dnia 25 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1843).

Skład Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2021-2024

Komisja Dyscyplinarna przy RG liczy 62 członków, w skład której wchodzi: 51 nauczycieli akademickich, 8 studentów i 3 doktorantów.

prezydium


Przewodnicząca
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Wiceprzewodniczący
dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

Wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Andrzej Sakowicz

członkowie


dr hab. Agata Adamiecka-Sitek

dr hab. Michał Bartoszewicz

Katarzyna Bojarska

mgr Przemysław Brzuszczak

dr hab. Agnieszka Choduń, prof. US

dr hab. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

dr hab. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW

Hubert Długołęcki

Iwona Gadomska

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, prof. UAM

dr Konrad Graczyk

dr Anna Gronkiewicz

dr hab. Piotr Gruszczyński

dr hab. inż. Anna Herman

dr hab. Piotr Jańczak, prof. AMuz

dr hab. Tomasz Jędrzejko, prof. UŚ

dr Władysław Jóźwicki

Michał Klimczyk

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

prof. dr hab. Piotr Kruszyński

prof. dr hab. Cezary Kulesza

dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ

dr hab. Michał Kurowski

Szymon Kwiatkowski

prof. dr hab. Piotr Łaski

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

dr hab. Aleksander Maziarz, prof. ALK

prof. dr hab. Marek Michalski

dr hab. Krzysztof Mularski, prof. UAM

dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-SW

dr hab. Jan Olszewski, prof. UR

prof. dr hab. Jadwiga Pazdan

prof. Marek Piechowiak

Krzysztof Pszczółka

dr hab. Jan Rudnicki UW

dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF

dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg

prof. dr hab. Janusz Sługocki

mgr Paweł Sobotko KRD

prof. dr hab. Tomasz Spaliński

prof. dr hab. Robert Stefanicki

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Alan Tkaczuk

mgr Tomasz Tokarski KRD

Piotr Trociuk

dr hab. Roman Uliasz, prof. UR

prof. dr hab. Elżbieta Ura

dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB

prof. dr hab. Lidia Zacharko

Maciej Zieliński

dr hab. Michał Zieliński, prof. AMuz

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF

dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK

Kontakt


Obsługę Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia Departament Kontroli i Audytu MEiN.

Ministerstwo Edukacji i Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Kontroli i Audytu

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

tel: 22 529 22 12, 22 501 78 57

e-mail: komisjadyscyplinarnaprzyRGNiSW@mnisw.gov.pl